Lita Cabellut is Artist of the Year 2021

01-01-2021 | The Netherlands

Lita Cabellut is Artist of the Year 2021 in the Netherlands among eight finalists.

The Netherlands has chosen Lita Cabellut as Artist of the Year 2021, resident in this country since she came at the age of 19 to study at the legendary Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam.

Lita Cabellut is Artist of the Year 2021 in the Netherlands, it is an honor to be chosen from out a selection of esteemed and recognized visual artists such as Theo Jansen, Zoro Feigl, Iris van Herpen, Claudy Jongstra, Arno Kramer, Barbara Nanning, and Michael Raedecker.

The Artist of the Year election is the oldest and by far the largest choice in the art field in the Netherlands. Due to the staggered configuration with four electoral rounds, in which both a large panel of experts and the public cast their votes during the election period, the result and implication show the extent to which Dutch art and artists are widely appreciated

PRESS RELEASE in Dutch and translation in English.

Lita Cabellut Kunstenaar van het jaar 2021

Uit acht finalisten is Lita Cabellut als Kunstenaar van het jaar 2021 gekozen.

Op de tweede plaats eindigt Barbara Nanning, gevolgd door Claudy Jongstra en Theo Jansen. Op de vijfde t/m achtste plaats eindigen respectievelijk Zoro Feigl, Iris van Herpen, Michael Raedecker en Arno Kramer. Deze acht kunstenaars voeren ook de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars aan, de lijst waarin jaarlijks de honderd meest gewaardeerde Nederlandse beeldend kunstenaars zijn opgenomen.

Ook het Talent van het jaar 2021 en de Briljanten Kunstenaar van het jaar 2021 zijn gekozen. Het Talent van het jaar, de kunstenaar van 35 jaar of jonger die het hoogst eindigt in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars, is Stefan Bleekrode (1986) geworden. Briljanten Kunstenaar van het jaar, de kunstenaar ouder dan 65 jaar die het hoogst in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars eindigt en de titel nog niet eerder kreeg, is Tjalf Sparnaay (1954).

Enige meningen van aan de verkiezing verbonden panelleden en het publiek over Lita Cabellut:

Meer dan geweldig en indrukwekkend werk. Je blijft kijken en je verbazen hoe dit kan.

Lita Cabellut maakt zeer indringende en ontroerende droomportretten, er naar kijken verveelt nooit.

Ik ben enorm onder de indruk van haar kunstwerken en door haar levensverhaal. Wat een bijzondere vrouw!

Prachtig, groot, stoer werk van een stoere vrouw: zij is een voorbeeld om te vechten in je leven voor wat je wilt en dat je dat kunt bereiken.

Lita raakt je tot in je diepste ziel, haar inspiratie is de mens en alles wat diep in de mens verborgen zit, in al haar facetten. Een schilderij van Lita boeit en blijft boeien, iedere keer weer.

Lita is zó authentiek, veelzijdig en puur; ik volg haar al jaren en word steeds opnieuw gegrepen en recht in mijn hart geraakt door haar rauwe prachtwerken. Dè winnaar van 2021!

De persoonlijkheden komen tot leven via haar handen en overweldigen je op billboard formaat. Ze trekken je het schilderij in. En raken je hart. Ik huilde toen ik haar werk voor de eerste keer zag. Zo mooi.

Ik vind haar intrigerend en inspirerend. Ze boeit me mateloos. Haar kunst en passie vind ik prachtig. Ik gun haar dit zo, ben er trots op dat ze in Nederland woont.

De ongebruikelijke techniek, het craquelé effect, het kleurgebruik, de combinatie van figuratieve en abstracte kunst ineen maakt haar werk verrassend, bijzonder en intrigerend.

In iedere verf- of kwaststreek of handbeweging van Lita zit de hele kosmos. Groots en meeslepend en tot in het kleinste detail volmaakt.

Lita blijft zich ontwikkelen en heeft zich zeer breed ontwikkeld (theater, schildertechniek, beeldend) maar heeft ook een sociaal maatschappelijk aansprekend verhaal.

Lita Cabellut heeft inmiddels wereldwijde faam opgebouwd, maar is in Nederland nog relatief onbekend (los van haar deelname als jurylid aan Project Rembrandt). Zij verdient mijns inziens meer aandacht in 'eigen' land, hoewel zij van oorsprong Catalaanse is.

Lita werkt haar leven lang al langs één grote rode lijn. Haar werk wordt nog immer beter. Ze is een zeer goed vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland. Ze belichaamt bovendien met haar Spaans/Nederlandse karakter een verbinding tussen Noord en Zuid.

Lita maakt (mijns inziens) prachtige intrigerende kunst! Met verschillende technieken waar ze jaren onderzoek naar heeft gedaan. Daarnaast komt ze over als een vrouw met het hart op de goede plaats, die haar afkomst niet verloochent en sympathie heeft voor de mensen die nog in de positie zitten waar zij ooit inzat. En hen een podium geeft in haar werk. Een fascinerende hardwerkende vrouw!

Lita Cabellut verbindt geschiedenis met de mens in al zijn vormen, met een diep rakende precisie, gebruik van kleur en bijzondere technieken die diep ontroeren en tot nadenken stemmen.

Zij is een voorbeeld voor de vele kinderen en jongeren uit kansengroepen. Heeft internationale allure. Zij weet als geen ander de menselijke aard/psyche te portretteren in meesterlijke kunst.

Haar kunst overtreft ALLES. Zeldzaam goed. Mijn grootste droom is om ooit een werk van haar aan mijn muur te hebben hangen.

She learned the rules like a pro and can break them like an artist (Picasso). Fantastisch ambacht gecombineerd met veel suggestie. Blinkt al jaren uit in al haar periodes.

Zeer authentieke werken met internationale allure. Prachtige craquelé van de onderste verflagen geven de schilderijen een mysterieus karakter. De portretten laten pijn, liefde, verdriet zien. Mensen met een ziel. Geweldig!

De verkiezing Kunstenaar van het jaar is de oudste en verreweg grootste verkiezing op het terrein van kunst in Nederland. Door de gefaseerde opzet met vier verkiezingsrondes, waarbij gedurende de looptijd van de verkiezing zowel een omvangrijk panel van deskundigen als het publiek hun stemmen uitbrengen, biedt de uitslag een goed beeld van de mate waarin Nederlandse kunst en kunstenaars in brede kring gewaardeerd worden. In het kader van de verkiezing zijn dit jaar weer vele duizenden stemmen uitgebracht.

Eerder werden Saskia Boelsums (2020), Claudy Jongstra (2019), Theo Jansen (2018), Marc Mulders (2017), Daan Roosegaarde (2016), Marlene Dumas (2015), Erwin Olaf (2014), Giovanni Dalessi (2013), Ted Noten (2012), Sam Drukker (2011), Ans Markus (2009/2010), Henk Helmantel (2008), Ad Arma (2007), Jeroen Hermkens (2006), Jacques Tange (2005), Jurriaan van Hall (2004) en Corneille (2003) Kunstenaar van het jaar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor de redactie:

Meer informatie: Raoul Locht (voorzitter Stichting Kunstweek): raoul.locht@kunstweek.nl of telefoon 0162 58 09 09.

Stichting Kunstweek staat voor de collectieve promotie van beeldende kunst en heeft als primaire doelstellingen het vergroten van de belangstelling voor beeldende kunst in het algemeen en van de bekendheid van Nederlandse beeldend kunstenaars en hun werk in het bijzonder; het bevorderen van kunst kijken, kopen, huren en verzamelen, mede door stimulering van galerie- en museumbezoek; het verschaffen van inzicht in de mate waarin Nederlandse beeldend kunstenaars, door de tijd heen, worden gewaardeerd; het ondersteunen van instanties die activiteiten ontplooien in de beeldende kunstsector en het initiëren van publicaties en discussies over beeldende kunst.

Lita Cabellut Artist of the year 2021

Lita Cabellut has been chosen as Artist of the Year 2021 from eight finalists.

Barbara Nanning ends in second place, followed by Claudy Jongstra and Theo Jansen. Zoro Feigl, Iris van Herpen, Michael Raedecker and Arno Kramer respectively finish in fifth to eighth place. These eight artists also head the Gallery of Contemporary Artists, the list that annually includes the hundred most appreciated Dutch visual artists.

The Talent of the year 2021 and the Brilliant Artist of the year 2021 have also been chosen. The Talent of the Year, the artist aged 35 or younger who finishes highest in the Gallery of Contemporary Artists, is Stefan Bleekrode (1986). Brilliants Artist of the year, the artist over 65 who finished highest in the Gallery of Contemporary Artists and never received the title before, is Tjalf Sparnaay (1954). Some opinions from election panelists and the public on Lita Cabellut:

Some opinions from the election panelists and the public on Lita Cabellut:

More than great and impressive work. You keep looking and you stay amazed thinking how is this possible.

Lita Cabellut makes very penetrating and moving dream portraits, looking at them is never boring.

I am very impressed by her artwork and by her life story. What a special woman!

Beautiful, big, tough work of a tough woman: she is an example to fight in your life for what you want and that you can achieve it.

Lita touches you to your deepest soul, her inspiration is the human being and everything that is deeply hidden in the human being, in all its facets. A painting by Lita fascinates and continues to fascinate, every time.

Lita is so authentic, versatile, and pure; I have been following her for years and am always gripped and touched straight to my heart by her raw beautiful works. The winner of 2021!

The personalities come to life through her hands and overwhelm you in billboard format. They draw you into the painting. And touch your heart. I cried when I saw her work for the first time. So beautiful.

I find her intriguing and inspiring. She fascinates me immensely. I love her art and passion. I wish her this so, I am proud that she lives in the Netherlands.

The unusual technique, the crackle effect, the use of color, the combination of figurative and abstract art in one make her work surprising, special, and intriguing.

The entire cosmos is contained in every stroke of paint, brush, or hand movement of Lita. Grand and compelling and perfect down to the last detail.

Lita continues to develop and has developed very broadly (theater, painting technique, visual) but also has a socially appealing story.

Lita Cabellut has built up worldwide fame but is still relatively unknown in the Netherlands (apart from her participation as a jury member in Project Rembrandt). I think she deserves more attention in her 'own' country, although she is originally Catalan.

Lita has been working along one big red line all her life. Her work keeps getting better. She is a very good representative of the Netherlands abroad. She also embodies a connection between North and South with her Spanish / Dutch character.

Lita makes (in my opinion) beautiful intriguing art! With different techniques that she has researched for years. In addition, she comes across as a woman with her heart in the right place, who does not deny her origins, and who has sympathy for the people who are still in the position she once was. And gives them a platform in her work. A fascinating hardworking woman!

Lita Cabellut connects history with man in all its forms, with a deeply touching precision, use of color, and special techniques that are deeply moving and make you think.

She is an example for the many children and young people from disadvantaged groups. Has international allure. She knows better than anyone how to portray human nature/psyche in masterful art.

Her art surpasses EVERYTHING. Rare good. My biggest dream is to have one of her works on my wall someday.

She learned the rules like a pro and can break them like an artist (Picasso). Fantastic craft combined with a lot of suggestions. Has excelled in all its periods for years.

Very authentic works with international allure. The beautiful crackle of the lower layers of paint gives the paintings a mysterious character. The portraits show pain, love, sorrow. People with soul. Awesome!

The Artist of the Year election is the oldest and by far the largest election in the field of art in the Netherlands. Due to the phased set-up with four election rounds, in which both a sizeable panel of experts and the public cast their votes during the term of the election, the result offers a good picture of the extent to which Dutch art and artists are widely appreciated. Many thousands of votes were cast this year in the context of the election.

Previously, Saskia Boelsums (2020), Claudy Jongstra (2019), Theo Jansen (2018), Marc Mulders (2017), Daan Roosegaarde (2016), Marlene Dumas (2015), Erwin Olaf (2014), Giovanni Dalessi (2013), Ted Noten (2012), Sam Drukker (2011), Ans Markus (2009/2010), Henk Helmantel (2008), Ad Arma (2007), Jeroen Hermkens (2006), Jacques Tange (2005), Jurriaan van Hall (2004) and Corneille (2003) Artist of the year.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------

For the editors:

More information: Raoul Locht (chairman of Stichting Kunstweek): raoul.locht@kunstweek.nl or telephone 0162 58 09 09.

The Art Week Foundation stands for the collective promotion of visual art and its primary objectives are to increase the interest in visual art in general and the reputation of Dutch visual artists and their work in particular; promoting art viewing, buying, renting and collecting, partly by stimulating gallery and museum visits; to provide insight into the extent to which Dutch visual artists are valued over time; supporting bodies that develop activities in the visual arts sector and initiating publications and discussions about visual art.